Privacy Policy – Tietosuojaseloste

Registry and Privacy Policy  of Elinar

1. Registrar 
Elinar, Yrjönkatu 22 B, 3rd floor, FI-28100 Pori, Finland
Switch +358 2 634 2200

2. Contact Person responsible for the Register 
Mikko Hörkkö +358 40 557 6952

3. Name of the Register 
Marketing Register

4. Legal basis and the purpose of handling personal data 
The legal basis for the processing of personal data under the EU General Data Protection Regulation is the individual’s consent. The purpose of processing personal data is to communicate with customers, maintain customer relationships and promote marketing. The data is not used for automated decision making or profiling.

5. Information content of the Register 
The information to be recorded in the register is: the person’s name, company/organization, industry, contact information (email address), web site addresses, information about subscribed services and the changes of them. Data will be retained for so far.

6. Regular sources of information 
Information stored in the register is from the customer via messages sent through web forms, emails, social media, contracts, customer meetings and other situations where the customer gives information with his/her consent.

7. Regular disclosures and transfers of data outside the EU or EEA 
Information is not routinely disclosed to other parties.

8. The Principles of Registry security 
The records are handled with care and the data processed by information systems are appropriately protected. The Registrar ensures that the stored information, as well as server access and other critical information to the security of personal data, is handled confidentially and only by the employees whose task it is.

9. The right of inspection and the right to have the data corrected 
Every person in the Register has the right to verify their data stored in the Register and to request the correction of any inaccurate information or the correction of incomplete information. If a person wants to check or rectify the information stored about him/her, the request must be sent in written form to the Registrar, who can ask the applicant to prove his/her identity, if needed. The Registrar will respond to the client within the time limit set by the Eu Data Protection Regulation (usually within one month).

10. Other rights related to the handling of personal data 
A person on the Register has the right to request that personal data relating to him/her be removed from the Register (“the Right to be forgotten”). The person also has other rights under the EU General Data Protection Regulation, such as restricting the processing of personal data in certain situations. Requests should be sent in written form to the Registrar, who can ask the applicant to prove his/her identity, if needed. The Registrar will respond to the client within the time limit set by the Eu Data Protection Regulation (usually within one month).

Elinar's Privacy Policy

This is the Register and Privacy Policy of Elinar Oy. It’s based by Personal Data Law (10 and 24 §) and EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Made:  8/9/2018
Last changes: 2/20/2020

Elinarin rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Elinar, Yrjönkatu 22 B, 3. krs, 28100 Pori.
Vaihde +358 2 634 2200

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mikko Hörkkö +358 40 557 6952

3. Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profiloitiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, toimiala, yhteystiedot (sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista. Tietoja säilytetään toistaiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaseloste

Tämä on Elinar Oy Ltd:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 09.08.2018.
Viimeisin muutos: 20.02.2020.